توضیحات

آقای ناصر سروکاری
مدیر فروش

آقای نسیم ادیب
مدیر بازاریاب

آقای نسیم ادیب
مدیر عامل

امین سلطانی
پشتیبان